Chức năng - Nhiệm vụ

25,632 views
Chức năng - Nhiệm vụ

Chức năng - Nhiệm vụ Ban quản lý khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm

 

Ban quản lý khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm được thành lập theo Quyết định số 58/2004/QĐ-UB, ngày 08 tháng 6 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, và có các nhiệm vụ chính sau đây.

- Phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh, lập các thủ tục hồ sơ về đầu tư và xây dựng phát triển khu Du lịch – Điều dưỡng Suối khoáng Mỹ Lâm để tổ chức thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng các quy định của Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy hoạch, kế hoạch được duyệt.

- Là đầu mối hướng dẫn, tiếp nhận, liên hệ giải quyết các thủ tục về đầu tư và xây dựng đối với các nhà đầu tư vào khu Du lịch – Điều dưỡng Suối khoáng Mỹ Lâm, lập hồ sơ thu hồi, giao đất, cho thuê đất, xây dựng phương án đền bù trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương giải phóng mặt bằng các công trình nằm trong quy hoạch theo đúng các quy định.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan vận động, thu hút đầu tư vào khu Du lịch – Điều dưỡng Suối khoáng Mỹ Lâm.

- Đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán đầu tư xây dựng các công trình, tiến độ thực hiện dự án theo đúng quy định của Nhà nước và của tỉnh.

- Hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra các đơn vị, cá nhân hoạt động kinh doanh trong khu Du lịch – Điều dưỡng Suối khoáng Mỹ Lâm thực hiện các quy định của Nhà nước về xây dựng, phát triển và quản lý khu Du lịch – Điều dưỡng Suối khoáng Mỹ Lâm.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ khu Du lịch – Điều dưỡng Suối khoáng Mỹ Lâm theo đúng quy hoạch và tiến độ xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tham mưu cho UBND tỉnh trong việc định giá cho thuê đất, các công trình cơ sở, hạ tầng kỹ thuật đã xây dựng, các loại phí dịch vụ trong khu Du lịch – Điều dưỡng Suối khoáng Mỹ Lâm theo đúng chính sách và pháp luật hiện hành.

- Thu các khoản phí đóng góp xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng của các nhà đầu tư, tổ chức xây dựng công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật chung trong khu Du lịch – Điều dưỡng Suối khoáng Mỹ Lâm đảm bảo đúng quy định của pháp luật và tiến độ kế hoạch.

- Quản lý, khai thác, bảo trì các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật, quản lý hoạt động dịch vụ của các đơn vị, cá nhân kinh doanh trong khu Du lịch – Điều dưỡng Suối khoáng Mỹ Lâm có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

- Xây dựng quy chế quản lý Khu Du lịch – Điều dưỡng Suối khoáng Mỹ Lâm, trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Lập báo cáo định kỳ, hàng năm về mọi hoạt động liên quan đến khu Du lịch – Điều dưỡng Suối khoáng Mỹ Lâm theo đúng quy định.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác khi được UBND tỉnh phân công.