Danh bạ điện thoại

23,679 views
Danh bạ điện thoại

Danh bạ điện thoại

Ban Quản lý Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm

- Phòng nghiệp vụ du lịch: 0207. 3876369 

- Email: BQLSKML@tuyenquang.gov.vn 

Trung tâm Quản lý, Khai thác nước khoáng và Dịch vụ Suối khoáng Mỹ Lâm (đơn vị trực thuộc của Ban Quản lý)

- Điện thoại Văn phòng: 0207. 3876 059

- Cơ sở 1: 0207. 3774418

- Cơ sở 2: 0207. 3774419